แก้ไขระบบและติดตั้งระบบท่อแก๊สชุดใหม่

แก้ไขระบบท่อแก๊สก่อนเข้าเครื่องจักรชุดเก่า พร้อมกับติดตั้งระบบท่อแก๊สชุดใหม่
เดินท่อจ่ายแก๊สใหม่
ซ่อมบำรุงสถานีแก๊สในส่วนของรั่วของเกลียวแก๊ส